Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.demegafoon.nl, is het mogelijk dat de informatie die op www.demegafoon.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.demegafoon.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.demegafoon.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.demegafoon.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via www.demegafoon.nl verkregen is.

De informatie op www.demegafoon.nl wordt regelmatig geactualiseerd en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Geef een reactie